LOADING

Type to search

Marii duhovnici ai neamului

S-au ostenit pe pământ şi se bucură în ceruri

Share

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de pomenire a părinţilor: Ieroschimonahul Paisie Olaru, Arhimandritul Cleopa Ilie şi Arhimandritul Ioanichie Bălan, Mănăstirea Sihăstria, 03 decembrie 2011:

– Pomenirea Cuvioşilor Părinţilor noştri Paisie, Cleopa şi Ioanichie de la Sihăstria –

„Fericiţi cei ce mor întru Domnul! Da, grăieşte Duhul,
odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei.”

(Apocalipsa 14, 13)

Preacuvioase Părinte Stareţ,
Preacuvioşi Părinţi şi fraţi ai Mănăstirii Sihăstria,

De obicei, în această perioadă a anului bisericesc, săvârşim slujba de pomenire (parastas) pentru cuvioşii părinţi Ieroschimonahul Paisie Olaru, Arhimandritul Cleopa Ilie şi Arhimandritul Ioanichie Bălan, care au fost mari nevoitori în Sfânta Mănăstire Sihăstria, şi ne aducem aminte de vieţuirea lor sfântă şi de cuvintele lor duhovniceşti.

Apostolul neamurilor ne îndeamnă să nu uităm pe cei care ne-au fost învăţători duhovniceşti, zicând: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.” (Evrei 13, 7)

În lumina acestei învăţături apostolice, pomenim şi noi, cu evlavie şi recunoştinţă, trei mari cuvioşi părinţi ai Sihăstriei care au vieţuit în zilele noastre.

Ieroschimonahul Paisie Olaru († 18 octombrie 1990) a dobândit în timpul vieţii, prin rugăciune şi nevoinţă sfântă, pacea sufletului pe care o împărtăşea celor care ajungeau la chilia sa. Un izvor de linişte şi de căldură a Duhului Sfânt!

Părintele Paisie avea acea bunătate care se revarsă din milostivirea nesfârşită a lui Dumnezeu şi pe care o dăruia celor care îngenuncheau sub epitrahilul său, mărturisindu-şi păcatele şi dorind să înceapă o viaţă nouă, mai aproape de învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos.

Bunătatea şi binecuvântarea sa le împărtăşea mereu astfel încât le dorea tuturor un „colţişor de Rai”, prin harul lui Dumnezeu.

Purtător de Duh Sfânt, prin credinţă smerită şi rugăciune neîncetată, părintele Paisie duhovnicul aduna mintea în jurul inimii şi inimile oamenilor lângă Dumnezeu, într-o vreme în care ideologia comunistă atee încerca să rătăcească minţi, să usuce inimi şi să depărteze pe oameni de Dumnezeu.

Deşi firav la înfăţişare, părintele Paisie a fost în ultimii ani ai dictaturii comuniste în România un adevărat uriaş al duhului care, în mod tainic, zidea Biserica lui Hristos din inimile credincioşilor, în timp ce în Bucureşti multe biserici de zid cădeau sub loviturile buldozerelor.

Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie († 02 decembrie 1998), ucenic apropiat al ieroschimonahului Paisie Olaru, era cunoscut în toată lumea ca fiind un mare duhovnic şi înţelept învăţător al tainelor credinţei în Dumnezeu.

Părintele Cleopa a fost un dar ceresc pentru poporul român, care trăia după cum predica, în duhul părinţilor pe lângă care a ucenicit, ducând mai departe tradiţia sfântă a acestui loc de nevoinţă din Poiana sihaştrilor.

Duhovnic rugător, credincios rânduielilor Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, Părintele Cleopa Ilie povăţuia, cu înţelepciunea marilor cuvioşi ai pustiei, ierarhi, preoţi şi monahi, demnitari de stat, intelectuali de marcă, precum şi oameni simpli faţă de care arăta o profundă afecţiune părintească şi multă înţelegere.

La chilia lui au poposit în decursul anilor mari patriarhi şi mulţi ierarhi din toată lumea, teologi de prestigiu, oameni politici şi mulţimi de credincioşi pelerini, pentru a-i cere sfat şi binecuvântare ori măcar pentru a-l întâlni.

Misionar jertfelnic în lucrarea celor 70 de ani de trăire monahală şi peste 50 de slujire a Sfântului Altar, părintele Cleopa era în timpul nostru, prin cuvântul scris, prin predici şi mai ales prin trăire înaltă plină de Duhul Sfânt, asemenea sfinţilor cuvioşi din trecutul Bisericii, pe care el îl făcea prezent duhovniceşte.

Arhimandritul Ioanichie Bălan († 22 noiembrie 2007) a fost ucenicul şi biograful celor doi mari cuvioşi părinţi, Paisie şi Cleopa şi al altor monahi pe care i-a prezentat în Patericul românesc, Vetre de sihăstrie românească, Convorbiri duhovniceşti şi în monografiile închinate marilor nevoitori ai monahismului din veacul al XX-lea.

Arhimandritul Ioanichie Bălan s-a evidenţiat ca fiind un mărturisitor al credinţei în vremuri tulburi şi grele, cum au fost cele din timpul regimului comunist, un apărător al valorilor Ortodoxiei şi al culturii creştine româneşti.

Duhovnic şi predicator, invitat la multe conferinţe şi întâlniri cu tineri şi adulţi, Arhimandritul Ioanichie Bălan povăţuia pe toţi să urmeze cale dreptei credinţe într-o vreme de multe rătăciri spirituale.

Acum, când trupurile celor trei cuvioşi părinţi odihnesc în cimitirul Mănăstirii Sihăstria, iar sufletele lor se bucură şi se roagă în ceata sfinţilor cuvioşi din cer, nouă ne-au rămas vii în amintire pilda vieţii lor sfinte şi cuvintele lor înţelepte.

Rugăciunile lor însoţesc şi întăresc Biserica noastră în lucrarea ei sfântă pentru mântuirea oamenilor, mai ale în aceste vremuri de sărăcie materială şi de uscăciune spirituală.

Deşi nu putem participa personal la slujba de pomenire a cuvioşilor părinţilor noştri Paisie, Cleopa şi Ioanichie, care se săvârşeşte azi la Mănăstirea Sihăstria, totuşi îi pomenim cu multă evlavie şi preţuire în rugăciunile noastre. De asemenea, le cerem şi noi rugăciunea şi binecuvântarea lor din ceruri, pentru a simţi pacea şi bucuria dăruite nouă de iubirea Preasfintei Treimi.

Veşnica lor pomenire din neam în neam!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *