LOADING

Type to search

Cine a gäsit Crucea lui Hristos ?

Share

Constantin – primul împärat creötin
Împäratul Constantin a îmbrä­üiöat cu toatä dragostea credinüa creötinä, înüele­gând cä doar Iisus Hris­tos este adeväratul Dum­­nezeu öi cä doar prin milä öi înüelegere ne putem cu toüii mântui.

Mama sa, un model de cre­din­üä öi dragoste creö­tinä, a fost Sfânta Împä­räteasä Ele­na. Aceas­ta îi ajuta pe sä­raci, împärüea milostenie öi ajutoare cätre toate bisericile, îi vizita pe cei bolnavi sau pe cei întemniüaüi öi cäuta sä le aline sufe­rinüele.

Sfânta Elena cautä
cu înfrigurare Crucea
Dorind sä vadä lo­curile pe unde a träit öi a propoväduit Iisus, Sfânta Elena a mers în pelerinaj în Üara Sfân­­tä. Ajun­gând la Ie­ru­salim, a dat po­runcä sä fie fäcute sä­päturi pe Mun­tele Golgota, unde fusese räs­tignit cu mult timp în urmä Mântuitorul. Aici s-au desco­perit trei cruci. Pen­tru a afla pe care dintre ele a fost rästignit Mântui­torul, le-au atins, pe rând, de sicriul u­nui mort. Când l-au atins öi cu Sfânta Cruce, mortul a înviat numaide­cât. În fe­lul acesta, Sfânta Elena a ötiut care este Sfânta Cruce öi care sunt cele do­uä cruci pe care au fost räs­tigniüi tâlharii. Toüi creötinii s-au bu­cu­rat de gäsi­rea Sfin­tei Cruci öi de minu­nea sä­vâr­öi­tä. Iar Sfânta Ele­na a rämas un mo­­del de bu­nä­ta­te öi cre­­­din­üä, fiind sär­­­bä­to­ritä în ca­len­darul creö­tin ortodox la data de 21 mai.

Sfânta Cruce se pästreazä
öi astäzi
Crucea Sfântä se päs­­treazä öi astäzi într-o bisericä din Ieru­sa­lim, sävâröind färä înce­tare minuni în tru­pu­ri­le öi în sufletele ce­lor ce vin öi se închi­nä în faüa ei cu sinceritate öi credinüä.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *