LOADING

Type to search

Ce faci În vacanta mare?

Share

Dacã nu pleci din Bu­cureºti ºi ti-e dor de bunicii de la þarã, atunci vino la Muzeul Þãra­nu­lui Român! Specialiºtii mu­zeului, de la Atelierul de Crea­ti­vitate, au cãutat cei mai buni meº­teri populari pentru tine. Îþi aminteºti de poveºtile în care Fãt-Frumos intrã ucenic la un fierar? Meºterii te aºteaptã pe tine de aceastã datã, sã uceni­ceºti o sãptãmânã întreagã!
Fiecare ºtie un meºte­ºug vechi. Unul o sã te înveþe sã þeºi la rãzboi ºi la gherghef; altul, sã ciopleºti în lemn. Vei vedea cum se fac mãrgelele, cum se împletesc obiecte decorative din pãnuºe de porumb ºi cum se încondeiazã ouãle.
Vrei sã înveþi sã cânþi din fluier, din caval sau nai, sã de­se­nezi ºi sã pictezi icoa­ne? Mai mult chiar, poþi învãþa sã fotografiezi, sã modelezi în lut, sã deosebeºti pietrele pre­þi­oase, fosilele ºi florile de mi­nã ºi, de ce nu, sã înveþi jo­curi vechi, pe care le-au jucat ºi bunicii tãi când erau ca tine…
Vei afla multe, multe po­veºti ºi vei putea vizita mu­ze­ul cât pofteºti!
Toate aceste lucruri minu­na­te te aºteaptã sã le desco­peri în perioada 5 iulie-26 august, de marþi pânã vineri, între 1000 ºi 1400. Ori­cine poa­te sã vinã, mai ales cã preþul acestor cursuri este de numai 200.000 lei pe sãptãmânã sau, altfel spus, doar 20 de lei.
Poþi veni cu pãrinþii sau bu­nicii ºi îþi poþi aduce ºi prietenii cu tine!
Dacã vrei sã afli mai multe informaþii despre programul de vacanþã al muzeului, poþi suna la telefoanele: 317.96.60 sau 317.96.59, sau trimite un e-mail la mtr@digicom.ro.
Un amãnunt important: înscrierile deja au început.
Grãbeºte-te!

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *