LOADING

Type to search

Ioan/Ioana

Share

Acest nume deosebit este foarte vechi ºi vine din limba ebra­i­cã – adi­cã limba evreilor de odinioarã, în care a fost scris Vechiul Testament – ºi în­seam­nã: Dum­nezeu a avut milã, numele acesta fiind prin­tre cele mai frec­ven­te la popoarele creº­ti­ne, amintindu-ne dragos­tea ºi mila cele fãrã de sfârºit ale Domnului pentru noi, oamenii.
La ro­mâni se în­tâlnesc numeroase variante ºi deri­vate, cum ar fi: Ioan, Io­nuþ, Oana, Ionica, Ioani­chie, Ionel, Io­ne­la, Nelu, Nela, Ianoº, Ja­ni­na, Gia­nina ºi multe altele.
Biserica Ortodoxã cin­steº­te mulþi sfinþi care s-au numit Ioan sau Ioana (pes­te 100). Mai întâi trebuie amin­tit Sfân­tul Ioan Bo­te­zã­torul, cel care pro­po­vã­du­ia ve­ni­rea Mân­tui­to­rului ºi care L-a bo­tezat pe Dom­­nul nos­­tru Iisus Hristos în râul Iordan.
Fãrã a se teme de autoritãþile vremii aceleia, Sfântul Ioan a spus mereu adevãrul, în cele din urmã fiind întemniþat, apoi tãindu-i-se capul. Este unul dintre cei mai importanþi sfinþi în cultul creºtin, simbol al adevãrului, al lucrãrii neîntrerupte ºi al smereniei, deoarece sfântul trãia mo­dest, sãrac pe dinafarã, dar atât de bogat în inima sa. A rãmas pen­tru noi un exemplu de curaj, cãci sfântul a mãrturisit mereu adevãrul, fãrã a se teme de ­nimic.
Sãrbãtorile Sfântului Ioan Botezãtorul sunt: 7 ianua­rie, 24 iunie, 29 august º.a.
Un alt sfânt, ce poartã acelaºi frumos nume, este Sfântul Ioan Hrisostom (Ioan Gurã de Aur) numit astfel pentru predicile sale deosebit de frumoase. Toþi cei care îl ascultau pe Sfântul Ioan erau pãtrunºi de cuvintele sale deosebite, pline de credinþã. El este un simbol al învãþãturii pe care creºtinul trebuie sã o propovãduiascã ºi celorlalþi, al dãruirii pentru Hristos, al lucrãrii neobosite, deoarece Sfântul Ioan, în întreaga sa viaþã, nu a fãcut altceva decât sã îi ajute pe fraþii sãi creºtini, nu doar cu învãþãtura sa, ci cu tot ce putea. Sub îndrumarea sa aveau loc acþiuni de binefacere, el fiind înainte de toate un exemplu viu de milã ºi dragoste, un model de bun creºtin. Ziua Sfântului Ioan Gurã de Aur – 13 noiembrie. Alþi Sfinþi Ioan prãznuiþi de Biserica Ortodoxã: Sfântul Ioan Evanghelistul, cel mai tânãr dintre cei doisprezece Apostoli ai Mântuitorului (26 sept.); Sfântul Ioan Damaschin (4 dec.); Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (5 aug.), Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava (2 ºi 24 iunie) ºi alþii.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *