LOADING

Type to search

Sfântul Samson,primitorul de strãini

Share

Sfântul Samson a trãit cu multe sute de ani în urmã, pe vremea împãratului Ius­ti­nian. Sfântul Samson era un om blând ºi cu multã credinþã ºi dragoste. Era pre­ot, iar credincio­ºii veneau cu bu­curie la bise­ri­cã, pentru a par­­ticipa la sluj­bele sfântului pãrinte ºi pen­tru a învã­þa din lucrurile minunate pe care a­ces­ta le po­vestea despre Împã­rã­þia lui Dum­ne­zeu ºi despre dragostea Mân­tui­to­ru­lui pentru oa­meni. Dar Sfântul Sam­son avea ºi te­meinice cu­noºtinþe medi­cale, fiind un doctor vestit pe acea vreme.
Minunea vindecãrii
Odatã, Împãratul s-a îmbolnãvit tare grav, zãcând în pat din cauza bolii care îl doborâse. ªi au fost chemaþi toþi doctorii, tã­mã­duitorii ºi vracii din împã­rã­þie, dar nimeni nu i-a putut da împãratului sãnãtatea înapoi. Ba mai mult, toþi vorbeau pe ºoptite cã nu mai are mult de trãit conducãtorul lor. Sfântul Samson a fost ºi el chemat la palat ºi, dupã ce l-a consultat pe împãrat, i-a spus:
– Mãria ta, toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Eu ºtiu leacuri ºi doctorii care sã-þi aline suferinþa, dar Dumnezeu este Vindecãtorul tuturor relelor. Roagã-te împreu­nã cu mine ºi Milostivul Dum­ne­zeu Se va îndura ºi te va face iar sãnãtos, iar atunci când vei fi din nou în putere, sã-þi conduci su­pu­ºii cu dreptate ºi fricã de Dum­nezeu, ºi sã nu uiþi de minunea pe care Dumnezeu o face astãzi cu tine, mãria ta!
ªi chiar aºa a ºi fost – Împãra­tul Iustinian s-a vindecat cu ajutorul sfântului, datoritã rugãciunilor ºi priceperii sale.
Dragostea Sfântului
Dar Sfântul Samson a rãmas în amin­tirea credincioºilor nu pentru minu- nile pe care le-a sãvârºit, nici pentru învãþãturile alese propovãduite de el, ci mai ales pentru inima sa bu­nã, cãci sfântul era cel mai primitor om din întreaga cetate. Ori de câte ori întâlnea pe uliþã vreun strãin ostenit de drum, sau vreun om sãrman, flã­mând ºi obosit, sfântul îl poftea imediat în chilia sa modestã ºi îl ospãta cu ce putea ºi el. Era cea mai bunã gazdã, cãci îi primea pe toþi cu inima deschisã, având pentru fiecare o vorbã bunã. Iar aceastã mare calitate a sa, aceea de a fi bun ºi milostiv chiar ºi cu cei strãini, pe care nu îi cunoºti, este mai frumoasã decât ori­ce minune ºi înseamnã mai mult decât o sutã de învãþãturi. De aceea Sfântul Sam­son este numit ºi astãzi “primito­rul de strãini”.

Previous Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *