LOADING

Type to search

Biserica de jurãmânt “Sf. Dumitru”

Share

În centrul Bucureºtiului, chiar lângã Teatrul de Comedie, se aflã biserica numitã astfel. DE CE i-a rãmas numele aºa? Simplu! Pentru cã înainte nu se judecau pricinile dintre oameni pe la tribunale, ci chiar în aceastã bise­ricã. Aici “se fãceau jurãmintele cele solemne, atunci când pârâtul sau acuzatorul se încingeau în faþa arhiereului ºi a preoþilor cu brâul Preacuratei, ºi jurau lângã uºa altarului cã vor spune adevãrul ºi nimic alt decât adevãrul”. Dacã veþi ajunge aici, nu uitaþi sã vã închinaþi ºi la racla cu pãrticele din moaºtele Sfinþilor Pantelimon ºi Haralambie.

Previous Article
Next Article