LOADING

Type to search

Mânãstirile

Share

„Biserica este o corabie, iar creºtinii care merg la Sfânta Bisericã ºi intrã în ea sunt izbãviþi din furtuna pãcatelor.“

Sfântul Nicodim

În þara noastrã sunt pes­te 400 de mãnãstiri ºi schituri ortodoxe. Aici trãiesc, în muncã ºi în rugã­ciune, cãlugãrii, sub îndrumarea unui pãrinte sta­reþ. Mãnãstirile de maici sunt con­duse de o maicã stare­þã. Pe lângã valoarea spiritualã deosebit de importantã pe care aceste sfinte lãca­ºuri o au (aici fiind sã­vâr­ºite slujbe ºi rugãciuni pentru toþi oamenii, din întreaga lume), multe din aceste mãnãstiri au ºi o im­por­tanþã istoricã deose­bi­tã, fiind monu­men­te isto­rice ºi de artã creº­­ti­nã, une­le a­dã­­pos­tind mu­zee ºi bi­blioteci cu ex­po­­­na­te uni­ce, de mare va­loa­re. Fie cã e aºezatã într-un ca­dru natural feeric, fie cã se gãseºte în inima ­u­nui mare oraº, fie­ca­re mãnãs­tire are frumu­se­þea ºi far­me­cul ei specific. Multe din ele sunt vechi de sute de ani, ctitorii ale unor mari vo­ievozi, istoria lor fiind pentru noi o lecþie de cre­dinþã ºi istorie româ­neas­cã. Vizitându-le, cu familia sau îm­preunã cu colegii de cla­sã, veþi fi fascinaþi de frumuseþea sfintelor lãcaºuri, de bunãtatea ºi ospitalitatea maicilor sau cãlu­gã­rilor, veþi a­prin­de o lumâ­na­re, vã veþi în­china înaintea sfintelor icoa­­ne ºi a moaº­telor ºi veþi pleca de a­co­lo cu mul­­þu­mire ºi bu­cu­rie în suflet.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *