LOADING

Type to search

Pãrintele Paisie

Share

Toþi cei care l-au cunoscut pe pãrintele Paisie povestesc despre acesta cã era cel mai blând ºi smerit om din câþi au vãzut. Oricine venea la dânsul era primit cu dragoste ºi nu pleca din chilia pãrintelui fãrã un sfat bun care sã-l ajute pe mai departe. Atunci când veneau copii ºi tineri, pãrintele Paisie obiºnuia sã le spunã, arãtându-le pajiºtea plinã de flori ºi mireasmã, de lângã mânãstire:
“Încercaþi sã fiþi ºi voi ca albinuþele harnice, care adunã nectar ºi miere din florile cele mai curate ºi mai parfumate. Sã nu fiþi ca niºte gãrgãuni sau bondari, care-s leneºi ºi îºi adunã hrana de prin buruieni sau bãlegar. Cãutaþi sã trãiþi fãcând fapte bune ºi nepreþuite, precum dragostea, rugãciunea, mila ºi smerenia. Cu acestea sã vã hrãniþi sufletul ºi-l veþi vedea pe Hristos, Mântuitorul lumii!”
Iar atunci când veneau oameni mari la dânsul, pentru a se spovedi ºi a-i cere sfat, pãrintele obiºnuia sã le spunã cu blândeþe:
“Sã þineþi minte: cel mai bine este ca omul sã fie ca ºi un vas simplu, de lut, care este bun pentru toate ºi este folosit de toþi ai casei, în fiecare zi: ºi pentru mâncare ºi pentru apã ºi pentru orice lucru. Pe când vaseul de aur, ia gândiþi-vã, stã doar în raft, se încuie în dulapuri, este râvnit de hoþi ºi se foloseºte când ºi când, numai la zile mari. Vasul de lut este folosit zilnic ºi toþi îl cautã ºi au folos de pe urma lui. Tot aºa este ºi cu omul smerit, care nu cautã laudã ºi poziþii înalte. El rãmâne nebãgat în seamã, printre cei de jos, dar tuturor el le este de ajutor, îi îndeamnã, îi ajutã ºi toþi îl cautã ºi se bucurã de prietenia lui. Mare dar este smerenia pentru oameni!”

Previous Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *