LOADING

Type to search

Usturoiul

Share

Demult, un boier hapsân a tocmit slu­gã pe un biet þãran sã-i pãzeas­cã oile, de dimineaþa pânã seara, timp de un an. ªi s-au învoit ei ca pla­ta s-o primeascã la urmã, adicã ºi-ºi ia þãranul pentru el câte oi va putea sã le ridice ºi sã le treacã peste gardul þarcului.
Toate bune ºi frumoase, dar, ve­deþi voi, cã boierul nu-i dãdea bietului om dimineaþa decât o bucatã de pãine ºi o ceapã. Aceasta urma sã-i fie mâncare pentru întreaga zi. ªi numai ce slãbea sãracu vãzând cu ochii, încât de bunã seamã cã la sfârºitul anului n-ar mai fi fost în stare sã ridice nici mãcar un miel, darmite o oaie.
Dar are Dumnezeu grijã de omul bun la suflet!…
Într-o dimineaþã, pe când ieºise cu oiþele pe pãºune, îi apare omului înainte chiar Sfânta Duminicã, preschimbatã într-o bãtrânã. I se fãcuse milã de necazul omului.
– Ascultã, fiule, îi spuse. Fiind­cã eºti om bun la suflet, te voi aju­­ta. În fiecare dimineaþã ne vom întâlni, iar eu îþi voi preschimba pâi­nea în mãmãligã, iar ceapa în usturoi.
I-a mulþumit frumos þãranul ºi s-a aºezat sã mãnânce mãmãligã cu mujdei, dupã cum îl învãþase sfânta, cãci usturoiul, dragii mei, tare bun mai este pentru sãnãtatea omului, cãci îþi dã putere ºi energie pentru o zi întreagã, ferindu-te de multe boli.
ªi azi aºa, mâine aºa, þãranul nostru prindea putere, hrãnindu-se cu usturoiul pe care îi dãruia sfânta.
Iar când s-a împlinit anul, ce sã vezi?! A ridicat omul ºi a trecut peste grad toate oile boierului, ca sã-l înveþe minte sã nu mai umble cu vicleºuguri ºi sã nu-ºi mai batã joc de oamenii necãjiþi.
I-a lãsat numai un miel, aºa de milã! Boierul nu-ºi putea crede oachilor, neînþele­gând cum de e þãranul aºa puternic, cum de nu oboseºte, cum de îi ia toatã turma. Dar învoiala-i învoialã!
Aºa, dragii mei, s-a fãcut încã o datã dreptate. ªi s-a dus buhul de-ntâmplarea asta ºi, de atunci, usturoiul este nelipsit din bucãtãria ºi din mâncãrurile românilor.

Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *