LOADING

Type to search

Mormintele Patriarhilor biblici

Share

Sarra a trăit o sută douăzeci şi şapte de ani. Aceştia sunt anii vieţii Sarrei. Sarra a murit la Chiriat – Arba care e în vale, adică în Hebronul de astăzi, în ţara Canaanului. Şi a venit Avraam să plângă şi să jelească pe Sarra. Apoi s-a dus Avraam de la moarta sa, a grăit cu fiii lui Het şi a zis: Eu sunt între voi străin şi pribeag; daţi-mi dar în stăpânire un loc de mormânt de la voi, ca să îngrop pe moarta mea. (…) Şi a grăit către dânşii Avraam şi a zis: „Dacă voiţi din suflet să-mi îngop pe moarta mea de la ochii mei, atunci ascultaţi-mă şi rugaţi pentrumine pe Efron, fiul lui Ţohar, că să-mi dea peştera Macpela pe care o are în capătul ţarinei lui, dar să mi-o dea pe bani gata, ca să o am aici la voi în stăpânire de veci pentru îngropare. (…) Răspuns-a Efron lui Avraam şi i-a zis: „Ascultă, domnul meu, ţarina preţuieşte patru sute de sicili de argint. Ce este aceasta pentru mine şi pentru tine? Îngroapă-ţi dar pe moarta ta!“. Atunci, ascultând pe Efron, Avraam a cântărit lui Efron atâta argint cât a spus el în auzul fiilor lui Het: patru sute sicili de argint după preţul negustoresc.(…) După aceas­ta Avraam a îngropat pe Sarra, femeia sa, în peş­tera din ţarina Macpela, care e în faţa lui Mamvri sau a Hebronului, în Canaan.
(Facerea 23, 1-4; 8-9; 14-16; 19)

Zilele vieţii lui Avraam, câte le-a trăit, au fost o sută şaptezeci şi cinci de ani. Apoi slăbind, Avraam a murit la bătrâneţi adânci, sătul de zile şi s-a adăugat la poporul său. şi l-au îngropat feciorii lui, Isaac şi Ismael, în peştera Macpela din ţarina lui Efron, fiul lui Ţohar Heteeanul, în faţa stejarului Mamvri. Deci în ţarina şi în peştera pe care Avraam a cumpărat-o de la fiii lui Het, acolo sunt îngropaţi Avraam şi Sarra, femeia lui.
(Facerea 25, 7-10)

Apoi (Iacov) le-a poruncit: „Eu am să trec la poporul meu. Să mă îngropaţi lângă părinţii mei, în peştera din ţara lui Efron Heteul. În peştera din ţarina Macpela, în faţa lui Mamvri, în pă­mântul Canaan, pe care a cumpărat-o Avraam de la Efron Heteul împreună cu ţarina, ca moşie de înmormântare. Acolo au fost îngropaţi Avraam şi Sarra, femeia sa, acolo au fost îngropaţi Isaac şi Rebeca, femeia lui, şi tot acolo am îngropat şi eu pe Lia. Această ţarină şi peştera din ea au fost cumpărate de la feciorii Heteilor“. Sfâr­şind Iacov poruncile sale, pe care le-a dat fe­ciorilor săi, şi întinzându-şi picioarele sale în pat, şi-a dat sfâr­şitul şi s-a adăugat la poporul său.
(Facerea 49, 29-33)

 

Oraşul Hebron este unul din cele mai vechi locuri biblice. A fost a doua ţară pentru Pa­tri­arhul Avraam, după ce el a părăsit cetatea Ur. Este situat la 36 km sud de Ierusalim şi la o alti­tu­di­ne de 927 m. Aflăm din Car­tea Facerii că Patri­ar­hul Avraam a cumpărat aici de la Efron Heteul ţarina cu peştera Macpela, să-i fie lui şi celor din neamul lui ţarină de înmormântare. Încă din secolul 10 înainte de Hris­tos, o dată cu venirea la tron a regelui Da­vid, Hebro­nul a de­ve­nit ca­pi­­tala rega­tu­lui, iar peş­tera Mac­pe­la şi mor­min­tele pa­triar­hi­lor au de­ve­nit loc de pelerinaj şi ru­găciune. Pen­tru că aici este în­mor­mântat stră­moşul Avraam, He­bronul este locul deopo­tri­vă sfânt pentru creş­­tini, evrei şi mu­sulmani.
Irod cel Mare a zidit aici din blocuri imense de piatră un mausoleu care cu­prin­de mormintele patriar­hilor şi peş­tera Macpela. Zi­du­rile lui amintesc de zidu­rile Templu­lui din Ieru­salim şi s-au păs­trat foarte bine până în zilele noas­tre. Pâ­nă în secolul 7, mor­min­tele patri­ar­hilor au fost în mâinile evreilor, însă o dată cu ocupaţia arabă ele au fost luate de musulmani. În prezent, mormintele lui Avraam şi al lui Iacov sunt ţinute de evrei, iar mor­mântul lui Isaac este la mu­sulmani. Mor­min­tele, asemă­nă­toare unor sarcofage uriaşe, sunt acoperite cu catifea de culoare verde. Peştera Macpela nu se vizitează.