LOADING

Type to search

Biserica Ortodoxă Secretă

Share

Interzise pe vremea regimului comunist, sec­te­le religioase s-au înmulţit ca ciupercile după ploa­ie o dată cu schimbarea sistemului politic. Dacă în democraţie fiecare este liber să creadă în orice, atâta vreme cât nu-şi lezează semenii, per­misivitatea legii ro­mâneşti a culte­lor a permis apari­ţia pe străzi a unei puzderii de şarlatani care po­zea­ză în preoţi. Spe­ran­­ţe­le oamenilor nu sunt ceva cu care semenii lor au voie să se joace, iar tocmai din această ca­u­ză vânzătorii de iluzii din acest do­me­niu re­pre-zintă un pericol care nu trebuie ignorat sau bagatelizat.
Din păcate şi Bi­serica Ortodoxă este lovită în ultima vreme de câteva miş­cări nu  doar anar­hi­ce sau schismatice, ci de-a dreptul aiuritoare. Recent a apărut, mai ales în zona Moldovei, o aşa-zisă  „Biserică Or­to­do­xă Secretă“, care susţi­ne că ar fi o aripă reformatoa­re a Bise­ricii Orto­do­xe Ro­mâne, ce se vrea „democrată şi cu milos­te­nie spre enoriaşii săi“. „Cre­ie­rul“ acestei Biserici ar fi în America, iar liderii ei acuză înaltul cler ortodox de aservire politică şi centralism excesiv.

„Comunicatorul“ Costică Dogaru
Primele indicii despre o „Biserică Orto­do­xă Secretă“ au apărut în iulie anul trecut, când autorităţile au aflat că în casa lui Toa-der Ţepeş, un bătrân în vârstă de 81 de ani, din Bicaz, s-a oficiat duminica o slujbă religioasă la care au participat adepţi ai aşa-zi­sei Biserici Ortodo­xe Secrete. Vicepri­marul oraşului, Mihai Săpu­naru, şi un poliţist au mers la faţa locului pentru a vedea ce se întâmplă. „Sesizat de catre cetăţeni, m-am deplasat la locuinţa familiei Ţepeş, unde, într-adevăr, avea loc oficierea unei slujbe re­ligioase de către un anume ce­tă­ţean Cos­ti­că Dogaru, născut în judeţul Vas­lui, dar cu do­miciliul în Tecuci, Galaţi, în cali­tate de aşa-zis «comunicator» al… Bisericii Or­to­­do­xe Secrete. Aces­ta a spus că strân­ge şi sem­nă-turi din par­tea locu-itorilor pre­zenţi la manifestare, pentru «viitoarea şi a-propiata legalizare a noului cult»“.
Toader Ţepeş a declarat că slujbele religioase se ţin du­pă „Biblia Maicii Dom­nului“, care ar avea ca supratitlu: „Ţara Sfântă Orto­doxă România“.
De la Toader Ţe-peş autorităţile au aflat că a fost numit preot al bisericii amin-tite în zona Bicaz şi că vasluianul Con­stantin Do­ga­ru este „Înaltul Comunicator“ al Bisericii Ortodoxe Secrete. Mai mult, Dogaru ar avea scrisă şi o carte – Cartea sfin­telor elogii orto­doxe. „Constantin Do­ga­ru, care este comunicatorul Bisericii Orto­doxe Se-crete, m-a uns preot. Duminica am ţi­nut o Sfântă Liturghie la mine acasă şi intenţionez ca în locuinţă să fac un Paraclis. Nu văd ni-mic rău în faptul că ne-am adunat. Nu am obligat pe nimeni să vină. Consider că cei care propovaduiesc Cuvântul Dom­nu­lui trebuie să o facă fără să primeasc­ă ceva. Prin asta ne deosebim de ceilalţi preoţi orto-docşi. Ei iau bani pentru asta şi nu cred că este bine“, a afirmat Toader Ţepeş, care înainte de a se pensiona a lucrat ca ajutor de mecanic de locomotivă la fabrica de ciment de la Taşca.

Femeile sunt ­hirotonite
Mărturii ulteriore, chiar ale propriilor adepţi întorşi la Ortodoxie, au arătat că secta este extrem de peri-culoasă. După cum mărturiseşte o fostă ucenică, Ioana Vintilă din Târgu Ocna, secta lui Dogaru hirotoneşte femei!!! „Mi-au spus că stiu şi simt că «sunt făcu­tă să fiu preot» prin modul de a citi o ru-găciu­ne. Aşa că, a do­ua zi, după slujba bi­se­ri­­ceas­că, ca să fie şi ceva plauzibil, am fost condu­să la o doamnă acasă. Nu mică mi-a fost mirarea să văd că mai vin şi altele; s-au îmbrăcat toate în preot şi s-au pus să facă slujba ci­tind din „Cea-slovul“ lui Do­ga­ru cu toate minunăţiile lui; n-a lipsit nici îm-părtă­şa­nia, Sfân­tul Potir, Sfân-tul Disc (…) Au toate gradele bisericeşti: diacon, preot, arhi-ereu, patriarh. Am fost preve-nită, încă de la început, să nu dezvălui ni­mănui aceste lucruri. „Bi­se­ri­ca Maicii Domnu­lui e secre­tă, de aceea o numim Biserica Se­cretă. Dacă dezvălui cuiva, se va abate a-supra ta nenorocirea“.
Amintind cititorilor că  dia­bo­los în limba greacă înseam­nă „dezbinator“, „cel care se-pară“, „cel care învrăjbeşte“, credem că alte comentarii ar fi de prisos.