LOADING

Type to search

Sfântul şi Marele Sinod Panortodox – de Gheorghiţă CIOCIOI

Share

SINOD 01

În perioada 6‑9 martie a.c, la Istanbul, a avut loc reuniunea întâi­stătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, având ca scop conveni­rea asupra unei date şi a agendei pregătitoare în vederea desfăşurării Marelui Sobor al Întregii Ortodoxii (considerat cel de‑al VIII‑lea Sinod Ecu­menic). Un eveniment mult aşteptat atât de ierarhi, cât şi de credin­cioşii din întreaga lume.

Agenda de lucru a Marelui Sinod Panortodox din 2016

Lucrările sinaxei au fost deschise de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului. Au fost rostite, cu acest prilej, scur­te alocuţiuni şi cuvinte de salut din partea întâistătă­torilor Bisericilor locale. În cea de‑a doua zi, au urmat dezbaterile propriu‑zise, iar în finalul reuniunii (sâm­bătă, 8 martie) a fost sem­nat un document ce cuprin­de concluziile acesteia. Te­mele de dezbatere ale Ma­rele Sinod Ecumenic, pro­gramat pentru anul 2016, după cum reiese din comu­nicatul reuniunii, vor fi ur­mătoarele: 1) jurisdicţia co­munităţilor ortodoxe din di­aspora; 2) autocefalia ‑mo­dul de recunoaştere a sta­tutului autocefal; 3) statu­tul de autonomie bisericeas­că; 4) dipticul – recunoaş­terea mutuală între Biserici; 5) calendarul şi praznicele ortodoxe; 6) Taina căsători­ei ‑canonicitate şi sfinţenie; 7) postul în lumea contem­porană; 8) legăturile cu ne­

Conslujirea întâistătătorilor Bisericilor Autocefale, Catedrala Sfântul Gheorghe din Fanar, ortodocşii; 9) ecumenismul; 10) Ortodoxia şi marile ide­aluri ale umanităţii (pacea, libertatea etc).

O agendă destul de în­cărcată, prin urmare, teme­le făcute publice urmând a fi analizate în decursul ce­lor doi ani care au mai ră­mas până la întrunirea Ma­relui Sinod.

Întrebarea pe care şi‑o pun însă tot mai mulţi cre­dincioşi ‑ţinând seama de perioada mare de timp din­tre cel de‑al VII‑lea Si­nod Ecumenic, ţinut în 787, şi Sinodul Ecumenic pro­gramat să se desfăşoare în 2016 (peste 1200 de ani) ‑este una îndreptăţită: De ce al VIII‑lea Sinod? Şi nu doar credincioşii ridică o astfel de problemă, ci chiar şi unii înalţi ierarhi…

SINOD 02Punctul pe “i”

Astfel, Patriarhul Ilia al al II‑lea al Georgiei, în ca­drul reuniunii pregătitoare de la Istanbul, şi‑a manifes­tat nedumerirea în privinţa convocării Marelui Sinod, accentuând că un Sinod Ecumenic se organizeză, în principal, în scopul apărării Ortodoxiei împotriva erezii­lor, obiectivul acestuia fiind consolidarea adevăratei cre­dinţe ‑în vreme ce scopul noului Sinod Panortodox, ce urmează a se întruni pes­te doi ani, este unul diferit. A face caz de unitatea naţi­unilor ortodoxe într‑un con­text deloc favorabil pentru o astfel de demonstraţie, în viziunea Preafericitului Pa­triarh Ilia al II‑lea, nu este de dorit. “Din aceste consi­derente, credem că este ne­cesar ca Sinodul să fie con­vocat doar atunci când toa­te chestiunile de pe agendă vor fi stabilite pe baza unui consens şi când interese­le tuturor Bisericilor locale vor fi luate în calcul. Acest lucru va putea fi o garanţie împotriva tensiunilor ce pot apărea între Biserici” ‑s‑a pronunţat, pe tema dată, pa­triarhul georgian.

Reprezentare panortodoxă

Drumul către Marele Si­nod Panortodox, prin ur­mare, ar putea fi unul des­tul de anevoios, ţinând sea­ma de criteriile pe care ar tre­bui să le îndeplinească aces­ta. Însăşi reuniunea de la Is­tanbul, calificată de unii co­mentatori drept Sinod Panor­todox a fost, în viziunea în­tâistătătorului Bisericii Orto­doxe Române, Preafericitul Patriarh Daniel, doar “o re­prezentare panortodoxă a Si­noadelor autocefale, prezida­te de către întâistătătorii par­ticipanţi la sinaxă, nu un Si­nod panortodox”. În opinia Patriarhului României, Bise­ricile Ortodoxe locale, în lu­mea modernă, au nevoie de o mai strânsă cooperare, ţinând seama de marile provocări cu care se confruntă Biserica as­tăzi ‑secularismul, indiferen­ţa religioasă, criza economi­că şi migraţia (ultima datora­tă, cu precădere, războiului, ori persecuţiilor).

Foaie de parcurs

Un comitet interorto­dox creat special, în pe­rioada septembrie 2014 ‑prima jumătate a lunii aprilie 2015, se va ocu­pa de lucrările pregătitoa­re ale Marelui Sinod. De asemenea, în prima parte a anului 2015, va fi convo­cată o conferinţă panorto­doxă presinodală, care va sintetiza temele de dezba­tere din etapele pregătitoa­re Sinodului, toate decizii­le trebuind luate prin con­sens. După mai multe re­uniuni pregătitoare, data Sfântului şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe ur­mează a fi stabilită de co­mun acord între Bisericile Autocefale. Sinodul va fi prezidat de către Patriarhul Ecumenic al Constantino­pol, avându‑i de‑a drepta şi de a stânga sa pe întâi­stătătorii Bisericilor Orto­doxe locale.

SINOD 03

Va fi, ori nu va fi Ma­rele Sinod de la Istan­bul, din 2016, cel de‑al VIII‑lea Sinod Ecume­nic? Iată o întrebare pe care şi‑o pun tot mai mul­ţi ortodocşi. Privind retrospectiv, o astfel de titu­latură ar părea una inadec­vată. Din perspectiva pro­vocărilor cu care s‑ar pu­tea confrunta pe viitor Bi­serica, conform mai mul­tor analişti ai fenomenului ortodox de astăzi, acesta ar putea fi considerat însă ca cel de‑al VIII‑lea Sinod Ecumenic. Unii Sfinţi Pă­rinţi îl numesc ultimul…

Gheorghiţă CIOCIOI