LOADING

Type to search

Ședința Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor

Stiri Generale / Evenimente

Ședința Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor

Share

În data de 4 februarie 2017, ȋn Sala „Iustin Moisescuˮ a Centrului Eparhial Iaşi, s-au desfăşurat lucrările ședinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. După slujba Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea și sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, s-a întrunit acest organism deliberativ care a examinat şi a aprobat rapoartele de activitate ale tuturor sectoarelor Centrului Eparhial, execuţia bugetară pe anul 2016 şi bugetul eparhiei pentru anul 2017. Alături de membrii Adunării Eparhiale, la şedinţă au mai participat reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor fundații sau asociații care își desfășoară activitatea cu binecuvȃntarea Chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Iaşilor. Vă prezentăm, mai jos, o sinteză în date și în cifre a activității Arhiepiscopiei Iașilor în 2016.

(Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor)

Slujind pe Cale, mărturisind Adevărul, primind Viața
– o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2016 –

Ȋnainte de pătimirile şi răstignirea pe Cruce, Mȃntuitorul Hristos ȋi asigură pe apostoli că „unde mă duc Eu, voi ştiți şi ştiți şi calea (…). Eu sunt Calea, Adevărul şi Viațaˮ (cf. Ioan 14, 4-6). Asemeni apostolilor, și noi avem șansa de a deveni fii ai lui Dumnezeu prin credincioșia față de această întreită chemare: slujind pentru a „aduce roadă multăˮ (Ioan 15, 8); „mărturisind şi grăind cuvȃntul Domnuluiˮ (Fapte 8, 25); primind Viața prin ȋmpărtăşirea cu „sfintele, cele fără de moarte, preacinstitele şi de viață făcătoarele Taineˮ. Încă din perioada apostolică, poporul lui Dumnezeu a primit drept călăuzitori pe arhierei. „Aşa cum cineva care aprinde de la o candelă o altă candelă şi de la aceea încă una are necontenită lumină, la fel şi prin punerea mâinilor apostolilor asupra urmaşilor lor şi de la aceştia la alţii, harul dăruit de dumnezeiescul Duh trece la toate neamurile şi îi luminează pe toţi cei care cred acestora”, spune Sfântul Grigorie Palama. Cele trei coordonate ale vieții creștine se plinesc, cu harul Domnului, sub oblăduirea ierarhilor Bisericii, prin întreita lor lucrare: conducătoare, învățătorească și sfințitoare.
În Arhiepiscopia Iașilor, în anul mântuirii 2016, căutând să împlinească aceste sfinte responsabilități, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Calinic Botoșăneanul au săvârșit Sfânta Liturghie, Sfinte Taine sau ierurgii în lăcașuri de cult din toate cele 13 protopopiate, au vizitat 278 de parohii, respectiv 63 de mănăstiri şi schituri din eparhie și au săvârșit slujba de sfințire, de resfințire și de punere a pietrei de temelie la 34 de biserici. Pentru că e nevoie de „lucrători la secerișul Domnului” (cf. Matei 9, 38), anul trecut, au fost hirotoniţi întru diacon 30 de candidaţi, iar întru preot 22 de candidaţi. De asemenea, cei doi ierarhi au vizitat școlile teologice, au acordat numeroase audiențe, s-au ȋntȃlnit cu autoritățile locale şi au fost prezenți la diferite evenimente, au participat la şedinţele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale Sinodului Mitropolitan, ale Permanenţei Consiliului Eparhial şi ale Consiliului Eparhial.
Sfinții sunt modele mereu actuale pentru cel ce-și asumă Calea Domnului. De aceea păstorii Bisericii se îngrijesc să ofere credincioșilor cât mai multe astfel de pilde de desăvârșită dragoste pentru Dumnezeu. Având noi „atâta nor de mărturii”, suntem încurajați „să lepădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne înconjoară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte” (Evrei 12, 1). Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la mijlocul lui octombrie anul trecut a constituit, cu siguranță, un astfel de moment, în care mulți credincioși au descoperit învățăturile și viața Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul, ale cărui sfinte moaște au fost aduse la Iași de la Mănăstirea „Sfântul Neofitˮ, din Insula Cipru.

Mănăstirea și parohia – laboratoare ale vieții veșnice

Dacă cineva e pe Calea cea mântuitoare, atunci ori e în mănăstire, ori în parohie. Acestea sunt locurile unde suntem chemați „să stăm într-un duh, nevoindu-ne împreună într-un suflet pentru credința Evangheliei” (cf. Filipeni 1, 27).
Ȋn aşezămintele monahale din Eparhia Iașilor se nevoiesc 1.804 vieţuitori. Anul trecut, au fost aprobate 33 de tunderi în monahism şi 12 rasoforii, care s-au făcut în obştile monahale din Arhiepiscopia Iaşilor, înregistrându-se și 30 de noi închinovieri. Conform datelor consemnate de Sectorul administrativ bisericesc, Arhiepiscopia Iaşilor cuprindea, la finalul anului 2016, un număr de 1.213 parohii și 10 filii, grupate în 13 protopopiate, ȋn care slujesc 1.177 de preoți (în posturi de paroh și coslujitor). Activitatea administrativ-bisericească a Arhiepiscopiei Iaşilor a urmărit, și în anul precedent, buna chivernisire a „viei Domnului” şi, mai ales, intensificarea comuniunii în Biserică. Această lucrare a fost posibilă și prin activitatea ostenitorilor angajați în unităţile de cult și subunitățile Centrului Eparhial aflate pe raza celor trei judeţe – Iaşi, Botoşani şi mare parte din Neamţ –, din teritoriul canonic al eparhiei, persoane care şi-au ȋmplinit slujirea cu sprijinul nemijlocit al credincioşilor din parohii, al slujitorilor din mănăstiri sau al altor instituții bisericești.
Toată această lucrare a fost posibilă prin implicarea celor care, ascultând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, s-au străduit să fie „cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere” (I Corinteni 1, 10). Din păcate, anul 2016 a adus la lumină și pe unii care „fac dezbinări și sminteli împotriva învățăturii” Bisericii (cf. Romani 16, 17). Deși li s-a arătat dragoste și li s-au dat mărturiile dreptei credințe, totuși ei au ales să iasă din „casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului” (I Timotei 3, 15). Pentru aceștia, e nevoie, în perioada ce urmează, de multă rugăciune, pentru ca Domnul să-i întoarcă din nou pe Calea Sa cea mântuitoare.

Copiii şi tinerii ȋn lumina Adevărului

Copiii şi tinerii sunt subiect al pedagogiei Bisericii care se ȋngrijeşte să le transmită, din perspectivă eshatologică, ȋnvățătura mȃntuitoare, căci toți suntem chemați să ajungem „la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos, ca să nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al învăţăturii, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor” (Efeseni 4, 13-14). Şcolile teologice din cuprinsul eparhiei au sprijinit şi ȋn 2016, prin mijloace specifice, această dimensiune educativă, circumscrisă preocupării permanente de a nu reduce actul educațional la o simplă transmitere de cunoștințe, ci la o continuă creștere în Hristos Domnul.
Ȋn anul universitar 2015-2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi au fost înscrişi la cursuri 1.004 studenţi, dintre care 47 la Doctorat. Au obţinut titlul de licenţiat 138 de candidaţi, 69 de studenţi au absolvit masteratul și au fost acordate 9 titluri de doctor. Din numărul total de studenţi, masteranzi și doctoranzi, 30 au fost din afara granițelor țării. De asemenea, în cele 6 seminarii teologice, au fost școlarizați 994 de elevi.
Colegiul „Sfântul Nicolae” a oferit 90 de locuri de cazare studenţilor Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae”, la care s-a adăugat din anul 2016 comunitatea de fete, care numără 24 de studente. În cadrul comisiilor în care acești tineri își desfășoară activitatea, s-au pus în practică 28.000 de ore de voluntariat și peste 130 de proiecte.
Ȋn mod special pentru studenți, dar și pentru toți cei pasionați de lectură creștină, pe parcursul anului 2016 au intrat în fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru Stăniloae” 2.000 de volume, care au fost inventariate, astfel încât fondul total existent la sfârșitul anului trecut se ridica la 130.060 de volume, dintre care 80.648 sunt prelucrate informatic.
În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, disciplina Religie a fost predată, în anul școlar 2015-2016, de 764 de cadre didactice, iar filialele Asociației Părinți pentru Ora de Religie (APOR) au numărat 14.100 de membri. La Școala „Varlaam Mitropolitul”, cursurile au fost frecventate de 143 de elevi, iar la Grădinița „Bunavestire” au fost înscriși 115 copii. Grija pentru educația sănătoasă a copiilor s-a reflectat și în atenția acordată părinților acestora, Fundația „Varlaam Mitropolitul”, împreună cu partenerii săi, organizând anul trecut edițiile XI și XII ale Conferințelor „Ai copil. Învață să fii părinte!”.
În afara activităților curente, Sectorul învățământ a organizat sau a susținut, anul trecut, o serie de evenimente cum ar fi ateliere de formare, simpozioane sau manifestări de promovare a muzicii bisericești.

Cuvȃntul care inspiră și hrănește

Cartea tipărită, cuvȃntul rostit ȋn emisiunile radio-TV sau comunicat online reprezintă tot atâtea moduri prin care Ȋl mărturisim pe Dumnezeu-Cuvântul, Cel „Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vinăˮ (I Timotei 2, 4). Astfel de activități au fost desfășurate, în 2016, de către Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Iaşilor, prin intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia.
Editura și Tipografia Doxologia au publicat un număr de 110 cărți reprezentând noutăți editoriale. Pe parcursul anului 2016, Editura Doxologia a participat la 8 târguri de carte, unde a obținut 2 premii. De asemenea, editura a organizat 14 evenimente (lansări de carte, conferințe, ateliere şi dezbateri) şi a inițiat sau continuat relaţii de colaborare cu edituri de notorietate din străinătate. Tipografia Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, ediția de Moldova a „Ziarului Lumina”, distribuit pe aria canonică a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și alte publicații, 14 în total. Prin efortul acestei imprimerii a fost editat, într-un tiraj de 110.000 de exemplare, și un Ghid de 12 pagini, oferit gratuit pelerinilor veniți în Iași cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.
Departamentul Doxologia Media, responsabil de întreaga activitate mediatică a Centrului Eparhial Iași, a continuat dezvoltarea portalului doxologia.ro, acesta înregistrând, de-a lungul anului 2016, o medie de 39.089 de vizitatori unici pe zi. Prin Serviciul de programare informatică, Doxologia Media a realizat și întreținut site-uri sau aplicații pentru alte unități ale Centrului Eparhial.
Ediția de Moldova a Ziarului Lumina a avut, în anul 2016, o medie de aproximativ 2.769 de abonați pe lună. Studioul Radio Doxologia a avut emisie pe internet și a oferit ascultătorilor, în direct, pe lângă slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Iași, și transmisiuni ale unor evenimente cultural-bisericești, precum și o emisiune de o oră de tip magazin, difuzată prin emisie terestră, la nivel național, de Radio Trinitas. Studioul de producţie Doxologia TV a continuat, anul trecut, înregistrarea şi difuzarea, pe doxologia.ro, de conferinţe, predici ori evenimente, furnizarea de materiale pentru jurnalele de știri ale Trinitas TV, dar a realizat și trei emisiuni săptămânale: Pridvoarele credinţei (difuzată pe TVR Iași și, o dată la cinci săptămâni, pe TVR3), Lumina Ortodoxiei (difuzată de Iaşi TV Life) și Ferestre către suflet (difuzată de TeleM Iași).
Sub egida Serilor Doxologia, anul trecut a fost organizată o serie de evenimente, cum ar fi: Dialogul pe tema „Mesajul Sfântului Ioan Gură de Aur pentru tinerii de astăzi”, în prezența scriitoarei Lidia Popița Stoicescu, a poetului Marius Iordăchioaia și a părintelui Gheorghe Popa.

Slujirea aproapelui – mărturisirea deplină a Iubirii

Ortodoxia a ȋmbinat întotdeauna lucrarea duhovnicească și acțiunea filantropică. „Procesul sfințeniei – spune Mitropolitul Antonie Plămădeală –, este pentru majoritatea sfinților ortodocşi procesul slujirii samaritene, al experienței filantropiei, al urmării lui Hristos pe drumul jertfei pentru orice om. Asceza, atȃt de caracteristică Ortodoxiei, nu este numai un exercițiu solitar de purificare, ci şi expresia conştiinței solidarității cu cel ȋn lipsă.ˮ De altfel, iubirea pentru ceilalți a luat, încă de la începuturile Bisericii, forma concretă a slujirii, prin numirea celor șapte diaconi rânduiți „să slujească la mese” (cf. Fapte 6, 2), prin „cercetarea orfanilor și a văduvelor în necazurile lor” (Iacob 1, 27), prin „strângerea de ajutoare” (cf. Romani 15, 26; I Corinteni 16, 1) pentru comunitățile sărace.
Opera socială și medicală a fost coordonată de Sectorul pentru asistență socială și medicală și a fost împlinită prin activitatea unităților furnizoare de servicii social-filantropice, educative și medicale, precum și prin filantropia parohiilor și mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, a birourilor de asistență socială, a cantinelor sociale, a centrelor pentru copii și bătrâni etc.
Misiunea social-medicală s-a desfășurat, de-a lungul anului 2016, mai ales pe trei mari direcții:
1) Activitatea filantropică a parohiilor, mănăstirilor și a preoților misionari din unități bugetare poate fi cuantificată în servicii de tip cantină socială, centru de zi, în beneficii financiare și materiale, în hrană pentru pelerinii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva și altele. Au fost asistați peste 126.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de 4.232.529 lei.
2) Birourile de asistență socială, cantinele sociale, Fundația „Solidaritate și Speranță” și alte ONG-uri, centrele pentru copii, bătrâni și persoane defavorizate de pe lângă Centrul Eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri, au oferit servicii sociale primare și specializate pentru 16.275 persoane/familii, utilizându-se un buget total de 8.062.378 lei. În cadrul acestor forme de intervenție socială, Fondul „Păstorul cel Bun” a fost, și în anul 2016, o sursă de sprijin pentru preotul din parohiile defavorizate, pentru familia preotului în dificultate și pentru unitățile de cult cu obiective în construcție. În anul precedent, contribuția Centrului Eparhial pentru acest fond a fost de 1.470.152 lei, iar o parte dintre parohii, ale căror posibilități materiale au permis acest lucru, au contribuit cu suma de 197.959 lei.
3) În anul 2016, Spitalul Providenţa, care are o capacitate de 102 paturi, cu un bloc operator cu două săli și nouă specialități, a asigurat asistenţă medicală prin activitatea a 124 de cadre medicale angajate și 12 medici colaboratori, iar Policlinica Providența a beneficiat de competența a peste 48 de cadre medicale și a oferit servicii de sănătate în 23 de specialități medicale. Fundația Medicală Providența a oferit servicii socio-medicale clinice și paraclinice în regim gratuit, precum și servicii medicale cu plată, promovând medicina „de bună credință”, cultivând solidaritatea în fața suferinței. Servicii medicale gratuite au fost oferite prin intermediul celor şapte unităţi medicale: Spitalul Providenţa și Policlinica Providenţa – ambulatoriu integrat al spitalului, cu două cabinete stomatologice, Fundația Medicală Providența, Cabinetul medical din cadrul Filialei de la Miclăuşeni a fundaţiei medicale, dar şi prin unităţile medicale din teritoriu, respectiv prin cabinetele de medicină generală de la mănăstirile Agapia, Văratec şi Paltin din judeţul Neamţ. Pe lângă activitatea medicală, în contract cu CAS Iași și în regim de coplată de la pacienți, activitatea caritativă a utilizat un buget de 1.114.745 lei, pentru 12.046 de beneficiari.
Dacă ar fi să cumulăm cele trei sume amintite mai sus, prin care s-a acordat sprijin unor persoane, comunități sau instituții, obținem un total de 13.409.652 lei, ce se constituie într-o oglindă financiară a tuturor acțiunilor filantropice desfășurate de către unități ale Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2016.
La aceste acțiuni filantropice s-au mai adăugat și alte acțiuni similare, derulate prin alte instituții eparhiale. Prin contribuția ocoalelor silvice bisericeşti din Neamţ, Iaşi și Bacău, au beneficiat în mod gratuit de material lemnos un număr de 373 de beneficiari. Volumul total de masă lemnoasă oferit  în cursul anului 2016 a fost de 11.402,63 m.c., cu o valoare totală a contribuției de 1.960.328 lei.
Evident, s-a prezentat doar ceea ce s-a putut cuantifica, dar la aceasta se adaugă acea milostenie neștiută decât de cel ce dăruiește și cel ce primește, în mănăstiri sau în parohii, ori la nivelul fiecărui credincios în parte.

Misiune pentru Viață

„Ești chemat să-i vânezi pe oameni și să-i aduci de la întuneric spre lumină pe cei răpiţi de diavol, pentru ca să-i ajuţi să-și dobândească din nou viaţa și să intre în voia lui Dumnezeu”, spune Sfântul Vasile cel Mare. Această misiune este asumată practic de toate unitățile bisericești din Arhiepiscopia Iașilor, dar mai ales, prin natura statutului său, de către Sectorul de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală. Prin intermediul acestui sector, au fost organizate, spre exemplu, conferințele preoțești semestriale dedicate „Anului omagial al educației religioase şi Anului comemorativ al Sfȃntului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”.
Viața este un dar al lui Dumnezeu, Care voiește ca tot omul „viață să aibă și din belșug să aibă” (Ioan 10, 10). Pentru aceasta a venit în lume Fiul lui Dumnezeu, nu ca „să I se slujească, ci ca să slujească El și să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți” (Matei 20, 28). Acestei slujiri îi este fidel și Departamentul Pro Vita, care a contribuit la crearea unei rețele de preoți dedicați activităților Pro Vita, la nivelul întregii eparhii. Campaniile de informare din școli și din licee a tinerilor despre riscurile avortului au ajuns la inima a aproximativ 1.000 de elevi, iar prin programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii – Sfântul Stelian, au fost ajutate 130 de familii cu opt și peste opt copii. De asemenea, prin Centrul pentru femeile însărcinate aflate în dificultate – Praesidio au fost salvați de la avort 27 de copii, cu ajutorul burselor „Brațele Părintești”, și au fost consiliate peste 100 de femei prin linia telefonică gratuită 0800 800 116, valabilă, deocamdată, în 10 județe din țară.
Departamentul Tabere a organizat, în total, 13 serii săptămânale de tabere. În total, taberele au găzduit 1.700 de copii și tineri. Centrul de tineret Vestitorii Bucuriei din Bălțăteşti a organizat Programul „Serile duhovnicești de varăˮ de care au beneficiat aproximativ 850 pacienți și pelerini.
Departamentul de tineret și Misiune în universități este în strânsă legătură cu ONG-uri active precum Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), filiala Iași, sau Asociația Tinerilor Ortodocși Români (ATOR). Mai menționăm, din lista organizațiilor ce își desfășoară activitatea cu binecuvȃntarea Chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Iaşilor, și asociații precum Societatea Ortodoxă a Femeilor Române – Iaşi și Centrul de Formare şi Consiliere „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, acesta din urmă cu activități de consiliere mai ales a persoanelor cu adicții sau codependente.
Departamentul de misiune externă a oferit sprijin financiar în vederea participării la Tabăra „Floare de colț” a unui grup de 30 de copii români din Ucraina, suport ȋn organizarea unei tabere cu 200 de tineri din Republica Moldova şi totodată au fost sprijinite 5 parohii din Mitropolia Basarabiei. Ȋn 2016 2 monahii din Arhiepiscopia Iașilor au lucrat timp de 8 luni de zile la Centrul de Misiune Kidamali – Iringa din Mitropolia de Irinopolis – Tanzania, Africa.
Departamentul de Misiune pentru Tineret a organizat, în colaborare cu ATOR Iași, 28 de tabere misionare, participând 2.068 de copii și tineri din eparhie, precum și prima tabără națională având tema „Despre prietenie sau cum să nu călătorim singuri”, unde au participat 45 de tineri din țară. De asemenea, a fost organizată Adunarea Tinerilor Creștin Ortodocși din Moldova, Ediţia a VII-a, la care au participat 780 de tineri din România, Republica Moldova, Belgia, Franța, Italia, Anglia, Canada, Germania.
În sprijinul acestor departamente, dar și al altor unități ale Centrului Eparhial, Departamentul Statistică și Cercetare culege și oferă acele informații care să ajute la a percepe în mod cât mai adecvat realitatea de pe teren, oferind instrumente care să ghideze intervenția Bisericii acolo unde sunt sesizate probleme, disfuncționalități sau oportunități pastoral-misionare. Tot spre revigorarea vieții autentice, comunitare, lucrează și Departamentul Tradiții, care aduce la lumină și vorbește lumii despre valoroasele moșteniri etnografice ale poporului român.
Oficiul canonic-juridic, călăuzindu-se după ȋndemnul „Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti cu el pe cale, ca nu cumva pârâşul să te dea judecătorului, şi judecătorul slujitorului şi să fii aruncat în temniţăˮ(Matei 5,25), şi-a ȋnțeles şi ȋn anul 2016 misiunea de a promova dialogul şi buna ȋnțelegere ȋn cadrul raporturilor juridice ale instituției. Totodată, a existat o priveghere asupra actelor juridice ȋncheiate, găsi mereu ȋmpăcați astfel ȋncȃt acestea să respecte atȃt normele morale, cȃt şi pe cele juridice, cu o preocupare atentă de a ne găsi mereu ȋmpăcați atȃt cu propria conştiință, cȃt şi cu Dumnezeu.
Mulți dintre credincioșii ce sunt pelerini către Cer devin, măcar o dată în viață, și pelerini pe pământ. Ei conștientizează, astfel, nu doar faptul că suntem trecători în această lume, ci și faptul că putem să ne îmbogățim duhovnicește și să ne împărtășim de darurile lui Dumnezeu prin închinarea „în duh și în adevăr” (Ioan 4, 23) în locurile sfinte ale creștinătății și prin cinstirea moaștelor sfinților. În anul care s-a încheiat, Centrul de Pelerinaj „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat, în țară și în străinătate, un număr de 71 de pelerinaje, însumând 2.299 de pelerini. Pelerinii care au fost, la rândul lor, oaspeți ai Arhiepiscopiei Iașilor au beneficiat de găzduirea mănăstirilor și a schiturilor, dar și a unor centre special organizate în acest sens, cum ar fi Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” de la Durău sau Centrul Social-Cultural „Sfântul Ilie” de la Miclăuşeni. Au existat și alte activități decât cele strict bisericești către care s-a deschis Eparhia Iașilor. Și în anul precedent, Sectorul de conferințe a găzduit, spre exemplu, în spațiul modern și generos al Centrului de Conferinţe Agora, activități cultural-educaționale, dar și reuniuni medicale sau concerte.

Lumina faptelor bune

Pentru ca propovăduirea noastră să ajungă la inima celuilalt, trebuie ca ea să fie pecetluită și prin faptă, după învățătura Domnului, Care zice: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16). Biserica nu desfășoară activități economice pentru profit, ci pentru că are o datorie sfântă de a lucra talanții indiferent de natura lor, materială sau spirituală. Prin intermediul Sectorului economic-financiar sau al Sectorului agricol și silvic, precum și al altor entități de profil economic, Arhiepiscopia Iașilor a susținut, din punct de vedere material, o serie de activități misionare, educative, filantropice sau culturale ale unor subunități sau ale unor fundații ce funcționează cu binecuvântarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Activitatea silvică s-a desfăşurat prin Ocoalele Silvice Bisericeşti Iaşi, Neamţ şi Bacău din cadrul Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi. Întregul profit obținut din activitatea economică a ocoalelor silvice sau rezultând din cea agricolă a fost direcționat către susţinerea operei pastoral-misionare, social-filantropice şi medical-caritative a Bisericii, conform Statutului Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi şi prevederilor din Codul Fiscal. O importantă sursă de susținere a acestor tipuri de activități menționate a constituit-o și valorificarea lumânărilor produse de Fabrica de lumânări „Sfântul Minaˮ a Centrului Eparhial.
Și Librăriile mitropolitane „Sfânta Cuvioasă Parascheva” au oferit, din veniturile lor, o consistentă susținere a activităților specifice Bisericii. Acestea, împreună cu Depozitul de carte și obiecte de cult ,,Sfântul Luca”, au făcut eforturi pentru ca o icoană, o sfântă cruce, o carte de rugăciuni sau alte obiecte specifice cultului ortodox să ajungă acolo unde era nevoie de ele, adică în biserici și în casele credincioșilor.
Prin intermediul Sectorului fonduri externe, s-a acordat consultanță și sprijin în elaborarea și depunerea de proiecte care să atragă fonduri europene, solicitările de finanțare fiind ale parohii şi mănăstiri din Arhiepiscopia Iașilor. Principala preocupare a Sectorului fonduri externe a constituit-o, și anul trecut, buna desfășurare a proiectului european „Valorificarea turistică a  ansamblului mitropolitan din Iaşi”, încheiat în vara lui 2016.
Sectorul patrimoniu și construcții bisericești al Arhiepiscopiei Iașilor a avut rolul de a coordona și a supraveghea întreaga activitate din acest domeniu, la finele anului trecut, fiind înregistrate un număr total de 485 de şantiere de construcție, restaurare, consolidare sau pictare. O activitate extrem de importantă pentru bunul mers al lucrurilor în acest domeniu au avut-o Echipa „Meşterul Manole”, Atelierul de confecţii metalice „Albina”, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Centrul de Cercetare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio” și Serviciul tehnic.

Proiecte și perspective

În loc de concluzie, propunem o reflecție asupra cuvintelor Sfântului Cuvios Teodor Mărturisitorul, care îndeamnă pe cei din Biserică astfel: „Să luăm aminte de cei ce se ostenesc spre trebuinţele celorlalţi, ca niște buni și iscusiţi lucrători întru Dumnezeu. Să înţelegem cum este viaţa noastră și cum au lucrat Sfinţii Părinţi acea fericită negustorie cu multă răbdare, ca și noi bine să lucrăm și desăvârșiţi să ne facem. Să ascultăm pe Dumnezeu, Cel Ce ne arată că Împărăţia cerului aproape este de noi, numai să o dobândim în toate zilele, nu dând întâietate aurului sau argintului, ci ducând credinţă dreaptă, viaţă curată, ascultare și răbdare”. Acesta este duhul în care nădăjduim, cu mila și cu ajutorul lui Dumnezeu, că se va desfășura întreaga lucrare din Arhiepiscopia Iașilor și în 2017. Va fi un an în care vor fi continuate și, pe cât se poate, adâncite, îmbunătățite sau finalizate, dar și demarate o serie de proiecte noi. Iată câteva dintre ele, cu titlu de exemplificare:
1.    Finalizarea lucrărilor de consolidare a etajelor superioare ale clădirii Casa Nicodim din Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 16;
2.    Înființarea  Centrului de Cercetare în Medicină și Spiritualitate „Providența”, având ca scop  cercetarea și promovarea rezultatelor științifice care evidențiază valențele terapeutice ale vieții spirituale și avantajele abordărilor medicale integrative, care au în atenție și sănătatea trupului, și a sufletului;
3.    Continuarea eforturilor de preluare a managementului şi începerea activităţii, în parteneriat cu Primăria Agapia, la Centrul rezidențial pentru vârstnici „Cuvioasa Nazaria” de lângă Mănăstirea Văratec;
4.    Finalizarea demersurilor pentru canonizarea Mitropolitului Iosif Naniescu (1818-1902), care a păstorit în Mitropolia Moldovei și Bucovinei vreme de 27 de ani;
5.    Organizarea primei ediții a Festivalului Internațional de Muzică Bizantină;
6.    Dezvoltarea colecțiilor: Artă creştină, Biblioteca Paisiană, Eseu şi Agora şi inițierea colecțiilor Apologetica şi Teologie Bizantină la Editura Doxologia;
7.    Organizarea Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” cu tema „Martiriu și Memorie din perioada comunistă”, în perioada 4-6 mai 2017.

(Sinteză realizată de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor,
pe baza informațiilor furnizate de sectoarele Centrului Eparhial Iași)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *