LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

“Dezinfectarea” linguritei de impartasanie?!

Share

Daca tot a inceput postul Naşterii Domnului “cineva“ preocupat în mod deosebit de sặnặtatea noastrặ ne sfặtuieşte sặ evitặm aglomeraţiile, mai ales în bisericặ. Sặ nu ne apropiem de icoane ca sặ le sặrutặm şi în mod expres, grijặ mare la potirul cu Sfânta Împặrtặşanie cặ nu-i de glumặ, ne putem contamina de virusul gripei porcine. Dupặ câţi frặţiori s-au amestecat şi au elaborat acest virus porcesc, ne dặm seama de gravitatea situaţiei. Am auzit cặ dặ nặvalặ ca porcul peste mic şi mare, fặrặ sặ ţinặ cont dacặ eşti bogat sau sặrac, urât sau deştept, nu face nici o deosebire de rasặ, culoare politicặ, credinţặ etc Am înţeles cặ trebuie sặ fim tot timpul curaţi (uraa, trặiascặ Domestos care omoarặ viruşii, definitiv!), sặ nu bem unul dupặ altul din aceeaşi sticlặ, sặ nu punem mâna (aviz hoţilor de toate categoriile!), nici sặ nu dặm mâna.

Dar eu tot mai am câteva nelặmuriri:

– În naivitatea mea mặ tot întreb: o fi dezinfectat cineva banii pe care îi luặm pe card? N-am auzit sặ se ia aceastặ mặsurặ imperios necesarặ mai ales cặ, Doamne iartặ-mặ!, or fi ei spặlaţi de cine ştie cine banii ặştia, dar mai mult nespặlaţi umblặ!

– Oare avem voie sặ ne plimbặm de capul nostru prin magazine şi sặ atingem coşurile pe care le-au folosit alţii înainte?

– Putem sặ probặm diferite obiecte de îmbrặcặminte şi încặlţặminte fặrặ riscul de a ne molipsi de la cei care au fặcut asta înaintea noastrặ?

– Dar la pompa de benzinặ mai avem acces?

– În cluburile de noapte mai putem intra ca sặ mai stặm “nas în nas“, “bot în bot“ la un pahar de bârfặ?

Pânặ când voi primi lặmuririle necesare, m-am hotặrât sặ nu intru în panicặ. Bine cặ virusul porcesc nu iese prin tv… Aşa, chiar dacặ se închid şcolile, tot am cu cine sặ-mi las copilul. Lặsând gluma la o parte, când am mai auzit noi despre indicaţia asta preţioasặ de a nu sặruta icoanele!?! Creştinul adevặrat nu se sperie pentru cặ el ştie la Cine sặ alerge ca sặ primeascặ ajutor în boli şi necazuri. Nimeni, niciodatặ nu s-a contaminat nici dacặ a sặrutat icoana, nici dacặ s-a împặrtặşit laolaltặ cu ceilalţi. Dimpotrivặ, aşa cum se spune în rugặciunea de sfinţire a icoanelor, nu cinstim lemnul, piatra, hârtia sau geamul ci chipul celui zugrặvit pe ea – adicặ pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Maica Domnului şi pe Sfinti. Aceştia, prin mila Domnului, ne sunt pavặzặ puternicặ împotriva tuturor relelor si sfinţenia lor se revarsặ asupra întregii firi, sfinţind-o şi curặţind-o. Sặrutând icoana cinstim darul şi ne umplem de har, ne vindecặm de toatặ boala trupeascặ şi sufleteascặ. Pentru a ne feri de lucrarea celui rặu ne “dezinfectặm“ trupurile prin post şi rugặciune şi ne “vaccinặm“ cu Sfânta Împặrtặşanie. Trupul şi sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne curặţeşte de toatặ întinặciunea trupului şi a sufletului şi face în noi casặ a Duhului Sfânt. Unde locuieşte Duhul Lui Dumnezeu nu mai are loc nici un fel de fặcặturặ omeneascặ sau diavoleascặ.

De ce sặ ne temem de virusul gripei porcine? Dacặ Dumnezeu îngặduie, ne putem îmbolnặvi. Nu este nici prima şi nici ultima boalặ care ne-ar putea afecta. Şi nu suntem singuri, Îl avem alặturi pe Hristos care “toate neputinţele noastre le- a luat şi toate bolile noastre le-a purtat“.

Sặ ne amintim cặ Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne îndeamnặ sặ nu ne îngrijim prea mult de trup ci, mai mult de suflet – cặ acesta este nemuritor şi cu el ne ducem înaintea Domnului!

Tudora Luca

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *