LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Utilizarea documentelor electronice – pozitii din Biserica Ortodoxa in ultimii 20 de ani (II)

Share

RESPECTAŢI SIMŢĂMINTELE CREDINCIOŞILOR SI STĂRUIŢI ÎN TREZVIE, MODUL DE GÂNDIRE AL CREŞTINULUI.

Declaraţia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

În ultimul timp, în Rusia şi într-o serie de alte ţări ale Federaţiei Ruse, se fac demersuri în ce priveşte organizarea colectării de informaţii despre cetăţeni, informaţii care vor fi depozitate în sistemele computerizate ale statului. Acest lucru este explicat prin necesitatea punerii în ordine a plăţii impozitelor, precum şi prin dorinţa de înlesnire a relaţiilor financiare dintre cetăţeni şi structurile administrative.
Printre altele, cetăţenilor din anumite regiuni au început să li se elibereze imediat carduri electronice, cu ajutorul cărora se vor realiza plăţi către organele administrative locale şi care va deveni baza pentru extinderea ajutorului social şi medical, cu privire la returnarea banilor pe care cetăţenii i-au dat statului sub formă de impozite. Ştirea a suscitat nelinişte printre credincioşii ortodocşi. Aceştia se temeau de controlul total al autorităţilor asupra vieţii private şi sociale a omului, precum şi de lipsa oricărui fel de control social al informaţiilor care se pot găsi pe aceste carduri.
Fiecărei persoane aflată în câmpul muncii i se va atribui, la cererea sa, un cod fiscal individual. Mulţi creştini, care cinstesc cu sfinţenie numele primit la Sfântul Botez, socotesc că este nedemn să ceară statului să le dea un «nume nou» sub forma de număr.
O altă chestiune la fel de importantă cu care ni se adresează credincioşii este problema simbolisticii folosită la înregistrarea cetăţenilor. În unele documente se află sau se va afla un cod de bare – cifre sub formă de linii de diferite grosimi. Fiecare dintre aceste coduri conţine în sine trei linii separate (izolate) care coincid grafic cu simbolul corespunzător numărului „6”. În felul acesta, în codul de bare, prin decizia creatorilor sistemului internaţional de marcare a lui, conţine numărul 666 pomenit în cartea Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul, ca fiind numărul antihristului (Apocalipsa 13, 16-18), şi din aceasta cauză este folosit de sectele sataniste, spre ofensarea Bisericii şi a creştinilor.
Mulţi experţi în computere ne încredinţează că: nu a existat nici o nevoie pentru folosirea etichetelor pentru cifra “6”, în linii separate. Din aceasta se poate trage concluzia: în mod conştient sau inconştient, oamenii care au elaborat sistemul global al codurilor de bare cu largă aplicare astăzi în statistici, comerţ, evidenţa mişcării mărfurilor si în multe alte sfere au ales un simbol ofensator şi pricinuitor de tulburare pentru creştini, care, cel puţin, pare o batjocură obraznică. Îngrijorarea cauzată de această problemă a fost exprimată de multe comunităţi ortodoxe din lume, printre
care şi de către Biserica Ortodoxă Greacă. Cercetând întreaga complexitate a problemei, Sfântul Sinod, în pofida acestui lucru, se adresează păstorilor şi turmei cu apelul de a păzi trezvia creştină, chipul de cugetare ortodox.
Tulburarea pe care o pricinuieşte în rândul vostru acţiunile autorităţilor statului este împărtăşită cu voi şi de ierarhia bisericească, căci, până la urmă, este vorba de apărarea drepturilor credincioşilor de a vieţui în acord cu propriile convingeri religioase. De asemenea, dorim să facem limpede cunoscut: nu trebuie să ne temem de simboluri şi semne exterioare, căci nici o ispită a vrăjmaşului sufletelor oamenilor nu este în stare să biruiască harul lui Dumnezeu, care se află din belşug în Sfânta Biserică. Nimeni şi nimic nu poate sa clintească credinţa omului care petrece cu adevărat în Hristos şi care se împărtăşeşte cu Sfintele Taine ale Bisericii. Sfântul Apostol Petru scrie: «Şi cine vă va face vouă rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine? Dar de veţi şi pătimi pentru dreptate, fericiţi veţi fi. Iar de frica lor să nu vă temeţi, nici să vă tulburaţi. Ci pe Domnul, pe Hristos, să-L sfinţiţi în inimile voastre şi să fiţi gata totdeauna să răspundeţi oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră». (I Petru 3, 13-15). Unii preoţi au inclus din proprie iniţiativă problema acceptării numărului fiscal în rândul problemelor care se pun la spovedanie, punând refuzul înregistrării fiscale drept condiţie a primirii la Sfânta Împărtăşanie. Celor care încearcă să lege numerele de identificare de pecetea lui antihrist le reamintim că, în predania Sfinţilor Părinţi, o astfel de pecete este înţeleasă ca semn, care întăreşte (confirmă) lepădarea conştientă de Hristos. Conform cuvintelor lui Ipolit Romanul, această pecete va glăsui: «Ne lepădăm de Ziditorul cerului şi al pământului, mă lepăd de Botez ; mă lepăd de toată slujirea lui Dumnezeu şi sunt de acord cu tine şi cred în tine». La fel spune şi cuviosul Nil Izvorâtorul de Mir: «Pe pecete vor sta scrise următoarele: «Eu sunt al tău» – «Da, tu eşti al meu». În pofida acestei predanii, oamenii, uneori, susţin că acţiunea tehnologică poate, pesemne, să provoace o întorsătură în cele mai ascunse adâncimi ale sufletului omenesc, ducându-l la uitarea lui Hristos. O astfel de superstiţie se deosebeşte de tâlcuirea ortodoxă a Apocalipsei Sfântului Ioan Bogoslovul, conform căreia «semnul fiarei» se pune celor care cred de bunăvoie în ea (fiara) «numai pentru minunile ei mincinoase» (Sfântul Ioan Hristostomul). Nici un semn extern nu tulbură sănătatea duhovnicească a omului dacă nu se face ca urmare a trădării de bunăvoie (conştiente) a lui Hristos şi batjocorirea credinţei.
Spunând acestea în numele turmei noastre, ne adresăm concomitent autorităţilor, reamintind toate motivele de îngrijorare si nedumerire menţionate.
Biserica se raportează cu înţelegere la tendinţele de desăvârşire a modului de colectare a taxelor (impozitelor), deoarece de aceasta depinde în mare măsură
bunăstarea oamenilor, mai întâi de toate a celor săraci, bolnavi şi bătrâni. De asemenea, salutăm încercările de înlesnire a accesului cetăţenilor la ajutorul social şi alte beneficii pe care statul i le oferă, căci cunoaştem câte sunt dificultăţile care însoţesc acest acces.
Pe de altă parte, Sfântul Sinod reaminteşte statului: potrivit dreptului normativ internaţional, şi printre altele – Constituţia Rusiei, strângerea, păstrarea şi utilizarea informaţiei despre viaţa privată a persoanelor fără acordul acestora nu este permisă (art. 24). Răspunzând apelului turmei neliniştite a Bisericii noastre, îi chemam pe cei care deţin puterea să se aplece serios asupra cererii noastre. Ne îngrijorează, printre altele, imposibilitatea accesului cetăţenilor la informaţiile despre ei, care pot fi păstrate în seifuri electronice de către organele fiscale şi de către alte instituţii administrativ-financiare, precum şi posibilitatea ca aceste informaţii să fie folosite în dauna oamenilor.
Găsim ca fiind important oferirea posibilităţii credincioşilor de nu se declara ca depunători de cereri de eliberare a unui număr fiscal individual.
Facem apel către autorităţile Rusiei şi ale altor ţări din Federaţia Rusă unde numărul locuitorilor ortodocşi este dominant – să se pună problema refuzului simbolurilor hulitoare din codul de bare, şi schimbarea în sistemul internaţional de tipărire a respectivelor semne.
Însă, dacă aceasta nu se poate realiza, socotim că este necesar crearea unui limbaj electronic naţional alternativ. Mai există încă o circumstanţă existenţială. Curând, oamenii care nu deţin cod fiscal sau card de plastic se pot afla în situaţia să le fie practic refuzată posibilitatea primirii ajutorului social şi chiar medical. Dacă se va întâmpla aşa ceva, vor apărea toate motivele posibile de suspiciune faţă de principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi cu privire la libertatea de conştiinţă – principii pe care le propagă atât de activ civilizaţia modernă.
Tocmai de aceea noi insistăm pentru necesitatea existenţei unui sistem alternativ de evidenţă a populaţiei şi oferirea aceloraşi servicii sociale, medicale, de asigurare şi alte tipuri de servicii.
Biserica nu poate să nu-şi ridice glasul în apărarea libertăţilor oamenilor. Căci pentru unitatea duhovnicească a societăţii este de o importanţă excepţională ca credincioşii să nu se simtă cetăţeni de mâna a doua, ca să nu vadă în stat un prigonitor şi batjocoritor al credinţei. Creştinii ortodocşi ale căror autorităţi impun acceptarea documentelor cu număr, care sunt cunoscute prin rautatea lor, nu va aduce pagubă sufletului său. Dar, în acelaşi timp, el va trebui iarăşi, ca şi în vremea prigoanei, să facă diferenţa dificilă dintre Patrie şi stat. Adevărata pocăinţă pentru
crimele săvârşite în veacul al XX-lea împotriva credincioşilor se va împlini atunci când statul va respecta permanent simţămintele credincioşilor şi atunci când nu se va implica în chestiunea conştiinţei omului, din nici un motiv: politic, economic, ideologic sau poliţienesc.
Rugându-ne pentru Rusia şi alte ţări unde se află păstoriţii noştri, nădăjduim că autorităţile nu vor rămâne indiferente în faţa durerii milioanelor de creştini. Iar slujitorilor lui Hristos şi turmei noastre le adresăm cuvintele apostolului Pavel: «Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după Iisus Hristos» (Rom. 15, 5).

ÎNTÂMPINAREA EPISCOPULUI JICIEI PREASFINŢITUL HRISOSTOM CĂTRE SFÂNTUL SINOD ARHIERESC AL BISERICII ORTODOXE SÂRBE

în legătură cu pericolul pentru libertatea omenească pe care îl comportă nou introdusa Lege a documentelor de identitate
Anunţăm pe fraţii Arhierei că Parlamentul Republicii Serbia a adoptat noua Lege a documentelor de identitate care este foarte periculoasă şi schimbă natura politicii şi permite supravegherea totalitară a statului asupra fiecărui cetăţean al său în toate aspectele vieţii personale, şi prin asta calcă în mod inadmisibil darul lui Dumnezeu cel mai de preţ pe care El l-a făcut oamenilor, libertatea personală.
La timp, înainte de adoptarea acestei Legi, noi ne-am adresat Sfântului Sinod Arhieresc atenţionându-l asupra următoarelor:
-noua Lege a documentelor de identitate este adoptată fără o dezbatere publică încălcând un paragraf întreg de convenţii mondiale şi europene despre drepturile omului, iar după natura sa o astfel de lege este anti – creştină şi anti – ortodoxă;
-Sinoadele Patriarhiei Moscovei, Arhiepiscopiei Atenei, Bisericii Ucrainiene (ce ţine de Patriarhia Moscovei) precum şi Chinotita Sfântului Munte Athos au luat poziţii oficiale, iar Arhiepiscopia Atenei a reuşit să oprească o astfel de lege în Grecia, cerând stipularea dreptului de alegere al tipului de document de identitate;
-Formarea unei baze centrale de date care poate conţine cazierele, fişele medicale personale, datele despre situaţia şcolară şi formarea profesională, datele despre situaţia contului bancar şi datele din Libretul militar, înseamnă crearea unui lagăr invizibil, iar posibilităţile de manipulare şi rea întrebuinţare a datelor sunt nelimitate.
Pe lângă acestea, Documentul electronic de identitate este un document pe care cel care îl deţine nu ştie ce scrie în el. Precum în vremea lui Nero şi Caligula, când sentinţa pecetluită se aducea personal călăului. Sfântul Sinod a primit scrisoarea noastră dar nu s-a pronunţat, lucru ce ar fi putut influenţa votul în Parlament.
De aceea, îi rugăm pe fraţii Arhierei să se pronunţe soborniceşte şi să atenţionăm Guvernul Serbiei asupra următoarelor:
– pericolul de strângere şi stocare a datelor despre viaţa personală a oamenilor, mai ales despre convingerile religioase şi politice, despre sănătate, persoane cunoscute, călătorii, ş.a.;
– nedreptatea de a identifica un om de la depărtare fără ştiinţa lui, mai ales în locurile unde el nu este dator să se prezinte;
– dreptul fiecărui om liber să ştie ce fel de informaţii se află în dosarul lui electronic, precum şi faptul că lista datelor care se păstrează trebuie să fie clar definită;
-mijloacele de identificare a omului nu trebuie să dăuneze sănătăţii lui, să înjosească cinstea şi demnitatea lui;
– nu trebuie folosite mijloacele de identificare ce ţin de trupul uman;
-în nici un caz nu trebuie înfiinţată o bază de date centralizată, din cauza posibilităţii intrării în sistem a unor persoane rău intenţionate, precum şi a serviciilor secrete străine;
– este fundamental să se introducă dreptul de alegere a documentelor de identitate pentru cei care, din motive religioase sau alte motive umane, nu vor să primească buletine electronice.
Dacă va exista bunăvoinţă, Guvernul poate anula consecinţele negative ale legii adoptate. Menţionăm că această problemă este studiată din diferite perspective, că în acest sens este consultat şi un grup de experţi şi că, încă în data de 26 Martie 2005, cu binecuvântarea noastră, este susţinut „Apelul de la Jicea al experţilor” care este cunoscut publicului de specialitate şi politicienilor, şi pe care îl ataşăm ca anexă la această scrisoare destinată fraţilor Arhierei.

Credincios Sfântului Sinod Arhieresc,
Episcop al Jicei, Hrisostom
CĂTRE SFÂNTUL SINODUL ARHIERESC
AL BISERICII ORTODOXE SÂRBE
Belgrad, 2006

Sfântul Sobor Arhieresc, în adunarea sa, a hotărât următoarele:
„Este de datoria Sfântului Sinod Arhieresc să intervină în mod corespunzător pe lângă organele abilitate ale Republicii Serbia ca legea de curând votată în Parlament privind documentele de identitate să nu fie pusă în practică.”
Cu cinste anunţăm Sfântul Sinod Arhieresc de această hotărâre a Sfântului Sobor Arhieresc, pentru a lua la cunoştinţă şi a duce la bun sfârşit această lucrare.

Către Sfântul Sinod Arhieresc credincios în Hristos,
Preşedintele Sfântului Sinod Arhieresc
şi Patriarh al Serbiei

Pavle

editura predania
op 13,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *