LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Dumnezeu vrea ca toţi creştinii să fie sfinţi

Share

„Precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui” (Efeseni 1: 4).

Doar Sfânta Biserică Ortodoxă creştină învaţă şi demonstrează că mai întîi a fost un plan de facere a lumii şi numai după aceea s-a creat lumea. Acel plan a fost de la început în Înţelepciunea, Voinţa şi Puterea lui Dumnezeu. Iar noi creştinii, ca Biserică vie a lui Dumnezeu, sîntem parte din acest plan. Potrivit acestui plan, Dumnezeu ne-a ales pe noi mai înainte de întemeierea lumii spre a fi întru sfinţenie, dreptate şi iubire. Dumnezeu ne-a ales pe noi de mai înainte şi ne-a înfiat Lui-Și prin Acela Care este Stăpînul şi Domnul lisus Hristos, Fiul Lui Unul Născut. În afară de Domnul Dumnezeu lisus Hristos omul nu are nici un fel de altă legătură sau rudenie cu Dumnezeu, şi acesta este motivul pentru care s-a şi făcut prin Domnul Hristos înfierea noastră. El ne-a ales pe noi Biserică vie şi sfîntă după „buna socotinţă a voii Sale” (Efeseni 1: 5), aşa cum odinioară 1-a ales pe poporul lui Israel dintre neamurile pămîntului.

Să nu îndrăznească cineva a zice că această alegere desfiinţează libera voie a omului, pentru că iată: din această pricină nici cel născut creştin nu are vreun merit pentru că s-a născut creştin, precum nici cel născut păgîn nu este vinovat din pricina aceasta!

A interpreta astfel cuvintele Sfîntului Apostol Pavel este o eroare gravă. Căci iată, Dumnezeu însuşi 1-a ales pe poporul lui Israel după buna socotinţă a voii Sale, şi unii dintre ei au pierit, iar alţii s-au mîntuit. La fel a ales El şi Sfîntă Biserica Lui, chemînd în Ea toate popoarele şi seminţiile pămîntului. Dar mîntuirea tuturor acestora nu depinde numai de chemarea lui Dumnezeu — adresată tuturor — ci ea depinde şi de voinţa şi efortul omului, de felul răspunsului pe care îl dă el în faţa acestei chemări.

O, Stăpîne Atotveşnice Doamne, Cela Ce eşti Ziditorul nostru, Carele ne ai ales pre noi spre mîntuire mai înainte chiar de a fi noi pe pămînt, miluieşte-ne şi ne mîntuieşte pre noi! Căci numai Ţie se cuvine toată slava şi mulţumirea în veci, Amin!

Sf. Nicolae VELIMIROVICI al Ohridei si Jicei

Proloagele de la Ohrida

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *