LOADING

Type to search

Editoriale

Unde eşti , Adame ?

Share

Deşi noul Adam,Iisus Hristos a urcat pe Golgota ducându-şi Crucea şi a pătimit pentru neascultarea noastră încă ne mai strigă Tatăl :                                

Adame, unde eşti ?

Ne ascundem de la Faţa Lui ca odinioară strămoşul nostru, ruşinat de goliciunea lipsei de har în care se afla dar nu mai răspundem chemării Sale.

Unde eşti ,Adame în aceste zile binecuvântate când Iisus vine să te scape de vrăjmaşul care prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ? De ce alergi cu gândurile tale prin locuri pustii şi nu te opreşti lângă Domnul păcii care te-a învăţat cum să trăieşti ca să fii fericit? Tu îţi întorci faţa de la Cel ce scoate din stricăciune viaţa mea ca să fii mâncare celui viclean.

Nu vezi că pentru păcatele tale Mântuitorul a fost vândut cu preţ de sânge? El umple de bunătăţii dorirea ta iar tu…şi Mi-au dat spre mâncarea Mea fiere şi în setea mea M-au adăpat cu oţet!

El te-a încununat cu mărire şi cu cinste ,tu i-ai pus pe creştet cunună de spini .Nu-ţi arde inima când vezi cum fiii tăi Îl batjocoresc ,Îl defăimează şi-I necinstesc amintirea ?Doar pentru ei a răbdat batjocură şi durere ca să nu se ruşineze de numele Lui şi să-L propovăduiască printre oameni.Spatele L-am dat spre bătăi şi obrajii Mei spre pălmuiri şi Faţa Mea nu am ferit-o de ruşinea scuipărilor.

L-ai ţintuit pe Cruce bătându-i cuie-n palme şi-n picioare ca să nu se mai poată da jos de acolo dar El te-a lăsat să-L legi ,să-L ţii închis în temniţă ,să-L biciuieşti ,să-L străpungi cu suliţa în coastă  ca să fii tu liber, să fii izbăvit de vărsarea de sânge, să nu suferi bătăi şi batjocură de la oameni sau de la vrăjmaşul Lui şi al tău.

Unde te ascunzi, Adame când Mântuitorul tău este judecat şi osândit pe nedrept? Au venit noaptea înarmaţi cu săbii şi suliţe ca să-l ducă de la Ana la Caiafa şi răsplătit-au Mie rele pentru bune şi au vlăguit sufletul Meu iar El Şi-a pus sufletul pentru tine ,a îngenunchiat ,S-a rugat,a plâns,n-a avut unde să-Şi plece capul ca tu să poţi intra în Împărăţia Tatălui Său. Ţi-a poruncit să nu juri strâmb împotriva aproapelui tău dar tu ai tocmit martori mincinoşi ca să-L acuze.                                                                                                                                                                             Şi s-au sculat martori nedrepţi şi de cele ce nu ştiam,M-au întrebat.      Pământul s-a cutremurat din temelii văzând atâta nedreptate ,îngerii s-au înspăimântat,pietrele s-au despicat până şi Iadul a aruncat afară pe cei pe care îi ţinea în legături de păcate numai tu stai nepăsător şi priveşti la Cel pe care l-ai omorât. Văzând acestea nu te lenevi ca sluga cea vicleană,deschide-ţi gura şi mărturiseşte-L pe Hristos ca să se slăvească numele Lui în neam şi în neam.Mergi pe urmele Lui şi vezi câte a făcut Domnul pentru tine : cum te-a vindecat de orice boală erai cuprins,cum te-a hrănit în pustie şi a despicat marea ca să treci prin ea ca pe uscat.Ţi-a scos demonii pe care i-ai lăsat să intre în sfânta biserică a sufletului tău şi au prădat-o cu multă îndrăzneală dar tu şi pentru asta L-ai alungat din hotarele tale pentru că te-ai iubit mai mult decât Pe Domnul Dumnezeul tău.

Nu râvni la binecuvântările pe care Domnul le face aleşilor Săi şi undelemnul celor fărădelege  să nu ungă capul tău.

Ieşi în întâmpinarea celor lipsiţi şi nu te ascunde de cei de un neam cu tine căci pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor acum Mă voi scula – zice Domnul.

Nu fugi de Cruce căci pe ea a pătimit Hristos şi ştii bine că nu te lasă s-o porţi singur,paşii Lui vor fi lângă paşii tăi ,inima Lui lângă inima ta. Căci El cu fire omenească S-a îmbrăcat şi L-ai văzut ostenindu-se să caute oaia cea pierdută , flămând şi însetat,hulit ,prigonit dar nu L-ai crezut deşi te-a scos din latura şi  umbra morţii şi cu patimile Lui pe toţi ne-a mântuit.

Unde eşti,Adame ? Te strigă Betleemul şi Iordanul , muntele Taborului şi Grădina Ghetsimani . Te cheamă loviturile de ciocan cu care a fost răstignit Hristos, şfichiuirile biciului care au sfâşiat Precuratul Său trup.                                          Auzi tânguirea Maicii Sale şi vino,Adame, lângă Domnul şi Dumnezeul tău ca să-i fii martor pentru nevinovăţia Sa pe care n-a arătat-o judecătorilor ca să te dezvinovăţească pe tine înaintea Tatălui.

Luminează-te cu Lumina Lui Hristos că El a venit în lume ca să alunge întunericul tău şi nu uita făgăduinţa pe care Tatăl a făcut-o fiilor ,fiilor tăi:

Dacă poporul Meu peste care este chemat numele Meu se va smeri,se va ruga şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele,îl voi asculta din Ceruri,îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.

Amin,Doamne, fie voia Ta !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *